วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 
 

“โครงสร้างพื้นฐานดี  การศึกษาทั่วถึง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม”

  พันธ์กิจการพัฒนาของตำบลบ้าหวี
         1. พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐาน ให้ทั่วถึง
         2. ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาคนในทุกด้าน
         3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง
         4. พัฒนาตำบลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ชีวิตที่ดี และได้รับการบริการจากรัฐด้วยความเป็นธรรม
         5. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของตำบลบ้าหวี
         1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สะดวกทั่วถึง และเพียงพอ ตามความจำเป็น
         2. เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีช่องทางและโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น
         3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
         4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
         5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         6. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออก กำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
         7. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในตำบลบ้าหวี
         8. ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการคุ้มครองจากประชาชนในตำบลบ้าหวี
         9. การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.