นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

            1. พัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
            2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เพื่อพัฒนาองค์ประกอบให้ด้านองค์ความรู้ของประชากร
ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
            3. ส่งเสริมและบริหารด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดในพื้นที่
            4. ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น  ถนน ไฟฟ้า ประปา การบำรุงรักษาระบายทางน้ำให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ให้สอดคล้อง โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเศรษฐกิจและความต้องการของชุมชน
            5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี, เด็ก, เยาวชน, ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
            6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
            7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป และสนับสนุนการกีฬาในทุกระดับ
            8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
            9. ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาระบบการบริการจัดการสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
            10. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
            11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
            1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดี
            แนวทางการพัฒนา
                        1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
                        1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
                        1.3 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตู้โทรศัพท์

            2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
            แนวทางการพัฒนา
                        2.1 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน
                        2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
                        2.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
                        2.4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
                        2.5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                        2.6 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
            แนวทางการพัฒนา
                        3.1 ส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชน
                        3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
            แนวทางการพัฒนา
                        4.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                        4.2 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย และกลิ่นควัน และขยะ

            5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            แนวทางการพัฒนา
                        5.1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ

 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.