กองคลัง
 
นางสาวชาณินันท์ เชาว์เฉลิมพงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจุรีรัตน์ บุญเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุวลี จิตเที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรอุมา งูตูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศุภวรรณ กุลตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนิวัฒน์ ส่องแสง
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
นายสุริยา รอดสุด
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นายสุทธิญาณ ณ สม
พนักงานซ่อมประปา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.