สำนักงานปลัด
 
นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร
ปลัด อบต.บ้าหวี
นายวีรวัฒน์ ง่วนอ่อน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางศิริวรรณ แก้วชฏา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวรวุฒิ คุณาธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุธินี ตรังคตระการ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชาลิสา รัตนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพิสุทธา ทุ่ยอ้น
ครูผู้แลเด็ก
นางมะลิวรรณ ทองรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิวิกา สามารถ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณดี ชูเพ็ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเรณู ยอมใหญ่
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติพร เป็งใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ชาลิสา รัตนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายภูบดินทร์ ทุ่ยอ้น
พนักงานขับรถยนต์
นายคมกฤช ขวัญนิมิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.มลิวัลย์ เมืองแก้วกุล
แม่บ้าน
นายพิจิตร สามทอง
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.