นายคล่อง พลหลา
ประธานสภา
นายถนัด ตู้ดำ
รองประธานสภา
นายวินิด เตะหนอน
เลขานุการสภา
นายเสนอ ชิตแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายอาวุธ รอดสุด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายสหัส เม่งเอียด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายประยูร ยอมใหญ่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายประพฤติ เจริญฤทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.