ด้านการบริการพื้นฐาน
  การคมนาคมทางบก
   การคมนาคมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวีสามารถติดต่อกับชุมชนภายในและภายนอกได้โดยการคมนาคมทางบกและทางน้ำ การติดต่อทางบก คือ
   - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4235 ซึ่งผ่านพื้นที่ตำบลบ้าหวีหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
   การติดต่อทางน้ำมีลำคลองและถนนที่สามารถเดินทางไปท่าเรือน้ำลึก คือ ที่ตำบลระหว่างหมู่ หมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง คอนกรีต หินคลุก และลูกรัง  ซึ่งสามารถใช้ได้
   
  การโทรคมนาคม
   ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
   หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  จำนวน  4  แห่ง
   
  ไฟฟ้า
   ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 90
   
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
   มีลำน้ำ ลำห้วย  จำนวน  7  สาย
   
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   มีฝาย 4 แห่ง, บ่อน้ำตื้น 75 แห่ง, บ่อบาดาล 15 แห่ง และ สระ 1 แห่ง
   
  ระบบประปาหมู่บ้าน
   มีระบบประปาที่ก่อสร้างโดย กรมโยธาธิการ กรมอนามัยและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี
 
ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา

1

บ้านในเขา

120 ครัวเรือน

2

บ้านบ้าหวี

52 ครัวเรือน

3

บ้านทุ่งกอ

222 ครัวเรือน

4

บ้านนาเกาะสัก

104 ครัวเรือน

รวม

498 ครัวเรือน

   
   
   
   
   
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.