ลักษณะทางสังคม
 
การศึกษา
             มีสถานศึกษาของรัฐ ทั้งสิ้นจำนวน 2 แห่ง
 
ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนในพื้นที่และจำนวน ครูและนักเรียน ปี พ.ศ.2553

สถานศึกษา

ที่ตั้ง

อาจารย์ (คน)

นักเรียน (คน)

โรงเรียนบ้าหวี

หมู่ 1

11

145

โรงเรียนบ้านทุ่งกอ

หมู่ 3

8

164

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

หมู่ 4

4

90

 
การศาสนา
 
ตารางแสดงจำนวนจำนวนวัดและมัสยิดในตำบลบ้าหวี ปี พ.ศ.2553

ลำดับที่

ที่ตั้ง

รายละเอียด

1

หมู่ที่ 1

วัดในเขา

2

หมู่ที่ 3

มัสยิดอัลบาวีย์

3

หมู่ที่ 3

มัสยิดอิสลามมุลอาบีค

3

หมู่ที่ 3

มัสยิดอัลมานุสลาม

4

หมู่ที่ 4

มัสยิดบำรุงอิสลาม

  การสาธารณะสุข
             สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านในเขา มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย จำนวน 3 คน
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             - ตู้ยามสายตรวจ  บ้านในเขา หมู่ที่ 1
  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
               - งานประเพณีสงกรานต์  ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบสานประเพณีนี้ โดยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี ได้จัดประกวดสุขภาพ ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี
             - งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  พุทธศาสนิกชนได้จัดให้มีการแห่เทียนจำนำพรรษา สำหรับวัด และสำนักสงฆ์ ในตำบลเป็นประจำทุกปี
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.