ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  อาชีพ
 

           ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวน ยางพารา ทำประมง ขนาดเล็กประกอบอาชีพรับจ้างในงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน คือ รับจ้างและเกษตรกรรม

   
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
 
           มีร้านค้าฝ่ายขายปลีก จำนวน 25 แห่ง

              
 
            
             
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.