>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
    
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี ถนนบ้านนา - หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอหาดสำราญ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อที่ 60.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,800 ไร่
 
        
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อ.ปะเหลียน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ

 
 
ภูมิประเทศ
 
           ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพราบลุ่มสลับด้วยเนินดินเตี้ยๆ เหมาะสมแก่การทำสวนยางพาราและทำประมง เนื่องจากมีลำห้วยไหลสู่ทะเลอันดามันถึง 7 สาย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งรวมกันแล้วประมาณ 12,000.- ไร่
   
 
เขตการปกครอง ตำบลบ้าหวีแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้
 

           หมู่ที่ 1 บ้านในเขา
           หมู่ที่ 2 บ้านบ้าหวี
           หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกอ
           หมู่ที่ 4 บ้านนาเกาะสัก

 
   
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.